pieniądzeRodzaje 

Kiedy należy się nam spadek? Jakie są zasady dziedziczenia?

Optymalnym i najczęściej akceptowalnym procesem dziedziczenia jest otrzymanie spadku na podstawie testamentu. Krewny, ale przecież nie wyłącznie, spisuje przed śmiercią prawomocny i potwierdzony notarialnie testament, w którym rozdziela według uznania swój majątek. Taki testament można oczywiście podważyć, ale wola umierającego jest w większości wypadków decydująca. Jednak aby dziedziczyć część spadku po krewnym, nie zawsze niezbędny jest testament. 

Adwokat w sprawach spadkowych – Łódź, nie tylko dziedziczenie ustawowe

Mechanizm dziedziczenia ustawowego uruchamia się wówczas, gdy zmarły krewny nie sporządził przed śmiercią testamentu lub wtedy, gdy testament jest nieważny. Brak testamentu uaktywnia postępowanie beztestamentowe regulowane Kodeksem Cywilnym. Dziedziczenie ustawowe dotyczy stosunku pokrewieństwa, przysposobienia albo małżeństwa. Podział pozostawionego majątku może obejmować całość spadku lub tylko jego część. 

Dziedziczenie ustawowe całości spadku następuje wówczas, gdy zmarły nie powołał swojego spadkobiercy lub gdy go powołał, ale spadkobierca nie może lub nie chce dziedziczyć. Dziedziczenie części spadku następuje wtedy, gdy zmarły nie wskazał spadkobiercy określonej części spadku albo gdy spadkobierca całości rezygnuje z dziedziczenia. 

Każdy z powyższych wariantów będzie wymagał pomocy prawnej, adwokat w sprawach spadkowych – Łódź przygotowany jest do udzielania pomocy we wszystkich kwestiach związanych z dziedziczeniem. 

Wyłączenia z dziedziczenia ustawowego

Z prawa dziedziczenia ustawowego nie wszyscy jednak mogą skorzystać. Wyłącza się z niego osoby fizyczne, które nie żyją w momencie otwarcia procesu spadkowego oraz osoby prawne, które w tym czasie jeszcze nie istnieją. Wyjątkiem od tej zasady jest dziedziczenie przez poczęte dziecko z prawami do spadku, pod warunkiem że urodzi się żywe. 

Innym przykładem wyłączenia z prawa spadkowego jest przypadek, gdy sąd uzna spadkobiercę za osobę niegodną spadku. Decyzję poprzedza jednak wniesienie takiego żądania, do czego ma prawo każda osoba, która ma w tym interes. Z reguły są to osoby z kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych, wprowadzające swoje zastrzeżenia na wokandę. Tego rodzaju procedurę ogranicza czas, żądanie należy zwerbalizować przed upływem trzech lat od momentu otwarcia spadku. 

Żądanie uznania jednego ze spadkobierców za osobę niegodną dziedziczenia należy do najtrudniejszych w tym obszarze. Wymaga wielu dowodów i dobrego przygotowania od strony proceduralnej. W takich wypadkach niezbędny jest adwokat w sprawach spadkowych Łódź, który przeprowadzi wnioskujących przez proces.

Sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego spadku w kilku najbardziej wyrazistych przypadkach:

  • gdy spadkobierca dopuścił się umyślnie przestępstwa przeciwko spadkodawcy
  • gdy podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo mu w tym przeszkodził 
  • gdy umyślnie ukrył albo zniszczył testament, sfałszował testament albo świadomie skorzystał z testamentu sfałszowanego przez inną osobę

 

 

Related posts