rolnikRodzaje 

Jak sprawdzić jakość gruntów rolnych pod inwestycję?

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, co powoduje możliwość utraty środków. Jeżeli planujesz zainwestować w grunty rolne w województwie dolnośląskim, zapoznaj się najpierw z niezbędnym spektrum informacji, abyś bezpiecznie zainwestował swoje pieniądze.

Grunty rolne — Dolnośląskie. Co warto wiedzieć?

W Polsce najwyższy wskaźnik gleb ma symbol IV, najmniej mamy ziem rolnych klasy I. Każdy grunt rolny w dolnośląskim sklasyfikowany jest odpowiednim wskaźnikiem w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez gminę. Informacje zawarte w wypisie i wyrysie gruntów uzyskuje się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta właściwym terytorialnie dla położenia danej działki rolnej. Koszt takiego zaświadczenia to 105 zł. W niektórych urzędach gminy lub miasta informacje te można również otrzymać bezpłatnie.

Klasy ziemi rolnej na terenie Polski oznaczone są symbolami określającymi jakość produkcyjną ziemi. W systemie bonitacyjnym wyróżniamy 9 klas gruntów ornych i 6 klas użytków zielonych. Grunty rolne w Dolnośląskim podlegają również ewidencji online, gdzie na portalach geodezyjnych prowadzonych przez starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu można uzyskać klasę bonitacyjną gleb. Ustawowo określone są kryteria oceny gruntów, katalog jest jednak otwarty. Na szczególną uwagę zasługują następujące wskaźniki: 

 • położenie,
 • budowa,
 • barwa,
 • struktura,
 • poziom wody gruntowej,
 • warunki upraw, 
 • stałość plonów,
 • zawartość węglanu wapnia – CaCO3,
 • wpływ klimatu na jakość gleby.

W przypadku klasyfikacji gruntu pod użytkami zielonymi wskaźnikami determinującymi są: 

 • wysokość plonów,
 • kamienistość terenu,
 • budowa gleby,
 • skład rosnącej roślinności,
 • zadrzewienie.

Według podziału i klasyfikacji bonitacyjnej najbardziej produktywnymi i dającymi największe plony są grunty rolne (dolnośląskie) klasy I-III. Gleby te są objęte ochroną i przeznaczeniem na cele nierolnicze. Gleby te charakteryzuje częstsze występowanie retencji wodnych, są też znacznie odporniejsze na zanieczyszczenia klimatyczne i chemiczne. Klasa gleboznawcza ma ogromne znaczenie w przypadku inwestycji. Określa ona nie tylko jakość i strukturę gruntu, ale również wartość gruntów ornych a co za tym idzie wysokość podatków od nieruchomości rolnej. 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku (Prawo geodezyjne i kartograficzne) reguluje gleboznawczą klasyfikację gruntów ornych, sposób i organy do jej ustanawiania, zasady i tryb wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Najprościej jest wyłączyć z produkcji rolnej użytki rolne słabej jakości. Dotyczy to klas ziemi IV-VI. Gdy klasa ziemi jest dobrej jakości, proces jest zacznie bardziej skomplikowany. Potencjał produkcyjny gleb ma w tym przypadku ogromne znaczenie. 

Inwestując w grunty rolne w dolnośląskim, warto wykonać raport analizy użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb wraz z analizą żyzności gleb. W sposób jednoznaczny uzyskasz informacje o przydatności, przeznaczeniu i możliwościach zarobkowych gruntów rolnych. Rozważ również koszty utrzymania oraz ewentualne koszty podatkowe związane z nieruchomością gruntową. 

Related posts