fotowoltaikaRodzaje 

Co powinien zawierać projekt instalacji fotowoltaicznej?

Etap sporządzania projektu jest jednym z ważniejszych, ponieważ to od niego zależy jak zostanie wykonana cała instalacja. Na nim należy uwzględnić moc instalacji, zabezpieczenia odgromowe, a także odpowiedni montaż do połaci dachowej. Jak dobrze wszyscy wiedzą, to prawidłowe zaplanowanie całej inwestycji, zadecyduje o tym, jaka będzie wydajność sprzętu i jak ona zaowocuje w przyszłości, pokazując się jako oszczędności.

Czym właściwie jest projekt PV i kiedy jest on potrzebny?

Projekt instalacji fotowoltaicznej (inaczej PV) jest opisem parametrów technicznych całego systemu, jego rozmieszczenia na miejscu montażu oraz zajmuje się on określaniem szacowanej produkcji dla zadanych okoliczności pracy. Tworzy się on w efekcie wielu analiz i obliczeń, jakie wykonywane są przez projektanta instalacji fotowoltaicznej. Uwzględnia on całkowicie indywidualne uwarunkowania otoczenia i z tego powodu powinien być on elastyczny. Projektant musi mieć specjalne uprawnienia, między innymi certyfikat wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych lub uprawnienia budowlane do projektowania, posiadając specjalność z zakresu sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych.

Co zawiera projekt – fotowoltaika Konin

Nie istnieje żaden wzór projektu PV. Fotowoltaika (Konin) jest projektowana indywidualnie, stąd dokument może się od siebie różnić pod względem zawartości i szczegółów. Jednakże są pewne zagadnienia, które musi posiadać każdy projekt:

Normy i przepisy, które regulują projekty

W projektach należy określać normy i przepisy prawne, jakie służą za podstawę opracowania koncepcji i dokumentacji technicznej systemu PV.

  • Prawo budowlane,
  • Prawo energetyczne,
  • Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i usytuowanie,
  • Rozporządzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • Normy: PN-HD 60364-1:2010, norma N-HD 60364-4-41:2017-09, norma PN-HD 60364-5-51:2011, norma PN-IEC 60364-5-52:2011, norma PN-HD 60364-5-54:2011, norma PN-HD 60364-7-712:2016-05, norma PN-EN 62305-3:2011.

Analiza miejsca montażu i warunków

Należy umieścić sekcję, w której znajduje się analiza charakterystyki warunków i miejsca montażu PV. Są to między innymi adres, zabezpieczenia, docelowe miejsce montażu systemu, lokalizacja rozdzielni, moc przyłączeniowa, cechy instalacji elektrycznej obiektu. Można również umieścić tam zdjęcia.

Analiza miejsca montażu elementów instalacji

Określenie sposobu posadowienia modułów PV w docelowej lokalizacji, a także docelowe miejsce montażu falownika. Na tym etapie można również umieścić przeszkody, które będą rzucać cień na panele.

Dobór wybranych podzespołów

W tej sekcji określa się, jakie konkretne podzespoły będą użyte przy instalacji:

  • opis konstrukcji montażowej,
  • parametry i sposób prowadzenia przewodów solarnych i złączek,
  • dokładny opis paneli fotowoltaicznych,
  • charakterystyka falownika,

Zabezpieczenia oraz kwestie bezpieczeństwa

Jest to oddzielna sekcja, która powinna zawierać opisy zabezpieczeń dla instalacji od strony AC i DC. Projekt zawiera w takim razie sposób doboru, ilość i typ zabezpieczeń, przed przetężeniami czy przepięciami. Powinna również być oddzielna część przeznaczona na ochronę odgromową i uziemienie instalacji fotowoltaicznej.

Related posts